„Droga do pracy”

logologo


logologo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo


logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

02.12.2013. KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA II–GĄ EDYCJĘ PROJEKTU „DROGA DO PRACY” W STOWARZYSZENIU „JESTEŚMY” W BYTOWIE


19.11.2013. WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO-CATERING

Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie ogłasza wyniki zapytania ofertowego na catering podczas oficjalnego podsumowania i zakończenia II–ej edycji projektu „Droga do pracy”- szczegóły w załączniku.

Szczegóły dot. wyników zapytania


06.11.2013. ZAPYTANIE OFERTOWE-CATERING

Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie zaprasza do złożenia oferty na catering podczas oficjalnego podsumowania i zakończenia II–ej edycji projektu „Droga do pracy”- szczegóły w załączniku.

Szczegóły dot. zapytania


06.06.2013. WYNIKI NABORU NA STANOWISKO DORADCA ZAWODOWY

Stowarzyszenie JESTEŚMY informuje o wynikach naboru na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu „Droga do pracy” - szczegóły w załączniku.

Szczegóły dot. wyników naboru


04.06.2013. WNIOSEK-STAŻ

Stowarzyszenie Jesteśmy zamieszcza wzór wniosku wraz z załącznikami dot. organizacji staży przez pracodawców dla osób niepełnosprawnych w ramach programu EFS "Droga do pracy".

Wzór-wersja pdf

Wzór-wersja doc


29.05.2013. ZAPYTANIE OFERTOWE-DORADCA ZAWODOWY

Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie poszukuje doradcy zawodowego do indywidualnych konsultacji dla uczestników projektu „Droga do pracy” - szczegóły w załączniku.

Szczegóły dot. zapytania - doradca zawodowy


23.05.2013. WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO-DOJAZDY

Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie informuje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty na dojazdy dla uczestników projektu „Droga do pracy”.

Wyniki zapytania-dojazdy


23.05.2013. WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO-CATERING

Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie informuje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty na catering dla uczestników projektu „Droga do pracy”.

Wyniki zapytania ofertowego


20.05.2013. STOWARZYSZENIE JESTEŚMY ZAPRASZA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Staż ukierunkowany powinien być na nabywanie przez uczestników umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych... szczegóły w załącznikach.

Prośba do przedsiębiorców

Wniosek i inne dokumenty związane ze stażami


15.05.2013. ZAPYTANIE OFERTOWE-DOJAZDY

Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie zaprasza do złożenia oferty na dowóz uczestników projektu "Droga do pracy" na szkolenia... szczegóły w załączniku.

Szczegółowe informacje do zapytania-dojazdy


15.05.2013. ZAPYTANIE OFERTOWE-OBIADY

Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie zaprasza do złożenia oferty na obiady dla uczestników projektu "Droga do pracy" ... szczegóły w załączniku.

Szczegółowe informacje do zapytania-obiady


26.04.2013. INFORMACJA DLA FIRM

W związku z wyborem najkorzystniejszych ofert na usługi szkoleniowe, warsztaty i ognisko integracyjne dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Droga do pracy” Stowarzyszenie Jesteśmy zaprasza zwycięskie firmy do podpisania umów.

Lista firm


26.04.2013. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGI SZKOLENIOWE, COACHING I WYJAZD STUDYJNY

Dnia 26.04.2013r. Zarząd Stowarzyszenia JESTEŚMY dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na usługi szkoleniowe, coaching i wyjazd studyjny dla osób niepełnosprawnych w ramach programu EFS "Droga do pracy".

Szczegóły dot. wyboru ofert


12.04.2013. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGI SZKOLENIOWE I WARSZTATY ORAZ OGNISKO INTEGRACYJNE

Dnia 11.04.2013r. Zarząd Stowarzyszenia JESTEŚMY dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na usługi szkoleniowe i warsztaty oraz ognisko integracyjne dla osób niepełnosprawnych w ramach programu EFS "Droga do pracy".

Szczegóły dot. wyboru ofert


10.04.2013. SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 09 KWIETNIA 2013R.

W zapytaniu wykluczono zajęcia "Przygtowanie do prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie spółdzielni socjlanej".

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty-coaching

Wzór oferty-warsztaty


09.04.2013. ZAPYTANIE OFERTOWE-USŁUGI SZKOLENIOWE I WARSZTATY, COACHING ORAZ WYJAZD STUDYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi szkoleniowe i warsztaty, wskazane w załączniku. Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres stowarzyszenie_jestesmy@interia.pl lub pocztą na adres Stowarzyszenia ul. Szarych Szeregów 13 77-100 Bytów, do dnia 16.04.2013r.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty-coaching

Wzór oferty-wyjazd studyjny-spółdzielnia socjalna

Wzór oferty-warsztaty


27.03.2013. KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA I–SZĄ EDYCJĘ PROJEKTU „DROGA DO PRACY” W STOWARZYSZENIU „JESTEŚMY” W BYTOWIE

Dnia 27 marca 2013 roku po raz ostatni spotkaliśmy się w tak dużej grupie z uczestnikami I – szej edycji projektu „Droga do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oficjalnego rozpoczęcia spotkania dokonała p. Irena Kozłowska – Prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy” w Bytowie, która przywitała zaproszonych gości, tj. władz samorządowych, przedstawicieli firm szkoleniowych, Zarząd Stowarzyszenia, przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej i samych uczestników. Następnie p. Beata Dera – Koordynator projektu wprowadziła zaproszonych gości w tematykę projektu, zaś uczestnikom I–szej edycji przypomniała ich zmagania z jakimi borykali się w trakcie uczestnictwa w projektu.Uroczyste rozpoczęcie

Projekt „Droga do pracy” realizowany jest w okresie od listopada 2011 roku do końca grudnia br. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie. Projekt zakłada dwie edycje, pierwsza w 2012 roku – zakończona, druga w 2013r. Docelowo planowano objąć wsparciem 40 osób z grupą niepełnosprawną zagrożonych wykluczeniem społecznym, natomiast objętych wsparciem zostanie 50 osób. Celem niniejszego projektu jest aktywizacja społeczno – zdrowotna oraz zawodowa uczestników w wieku aktywności zawodowej, tj. 15 – 64 lata, posiadający miejsce zamieszkania na terenach gmin zagrożonych bezrobociem strukturalnym tj. Borzytuchom, Trzebielino, Miastko, Tuchomie, Kołczygłowy, Parchowo i Czarna Dąbrówka. W ramach projektu uczestnicy otrzymali następujące formy wsparcia: aktywizacja społeczna i zdrowotna w ramach której odbyli warsztaty grupowe z psychologiem – przezwyciężanie barier, radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacyjne (46 godzin zajęć), caoching - wsparcie indywidualne (10,5 godzin na osobę), zajęcia socjoterapeutyczne – m.in. kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych (42 godziny zajęć), ognisko z modułem „równość szans kobiet i mężczyzn i przełamywanie barier”, ograniczanie barier fizycznych: lampa BIOTRON, tablica do ćwiczeń ręki – rehabilitacja uczestników wg potrzeb – regularne ćwiczenia z asystentami; 7 wyjazdów na basen; aktywizacja zawodowa w ramach której uczestniczyli w następujących zajęciach: indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (2 godziny na osobę), stymulowanie kreatywności zawodowej (16 godzin zajęć), trening aktywności zawodowej (12 godzin zajęć), do wyboru: przygotowanie do wejścia na rynek pracy (12 godzin zajęć) oraz przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie spółdzielni socjalnej (24 godziny zajęć) grupa osób, która zdecydowała się założyć spółdzielnię socjalną otrzymała pomoc eksperta (12 h dodatkowych porad), kurs podstawy obsługi komputera (35 godzin zajęć), kurs prawo jazdy dla 5 najaktywniejszych uczestników, szkolenia zawodowe z zakresu „małej gastronomii” (8 osób), drobnych napraw i wykończenia wnętrz (6 osób), prac ogrodniczo - porządkowych (6 osób); -100 godzin na osobę, wyjazd studyjny do spółdzielni socjalnej, ostatnim udzielonym wsparciem były staże zawodowe w wybranym przez siebie zawodzie.Uczestnicy spotkania

Uroczystym uwieńczeniem spotkania było wręczenie uczestnikom przez p. Wojciecha Kwaśniewskiego – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, a także przez p. Pawła Chodorowskiego - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Spraw Społecznych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających zdobyte przez nich kwalifikacje i umiejętności. Po oficjalnej części przyszedł czas na wspólne wspominki podczas wspólnego poczęstunku. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów rodzinnych i zawodowych. Liczymy, że niniejszy projekt przyczyni się do aktywnego wejścia na rynek i znalezienia przez nich zatrudnienia.


Podczas oficjalnego wręczania zaświadczeń i certyfikatów


19.03.2013. WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO-CATERING ZAKOŃCZENIE GRUPY PROJEKTOWEJ

Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie informuje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty na catering na oficjalne podsumowanie I – szej edycji dla uczestników projektu „Droga do pracy”

Wyniki zapytania ofertowego


18.03.2013. ZAPYTANIE OFERTOWE-SZKOLENIA

Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi szkoleniowe i warsztaty, wskazane w załączniku nr 1. Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres stowarzyszenie_jestesmy@interia.pl lub pocztą na adres Stowarzyszenia ul. Szarych Szeregów 13 77-100 Bytów, do dnia 31 marca 2013r.

Zapytanie ofertowe- Załącznik nr1

Wzór oferty-pdf

Wzór oferty-word


11.03.2013. STOWARZYSZENIE „JESTEŚMY” OGŁASZA REKRUTACJIĘ UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
-NOWA GRUPA!!!

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia w 100% poniższe kryteria:
• posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie gminy: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo lub Trzebielino).
• jesteś osobą niezatrudnioną.
• jesteś w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata)
• jesteś niepełnosprawny/a.
szczegóły w załącznikach

Plakat informacyjny

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie


11.03.2013. ZAPYTANIE OFERTOWE-CATERING

Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie zaprasza do składania ofert na catering podczas oficjalnego zakończenia projektu "Droga do pracy" przez daną grupę uczestników. Ofertę proszę przesłać do dnia 18.03.2013r. do godz. 15.00 e-mailem na adres: stowarzyszenie_jestesmy@interia.pl

Zapytanie ofertowe catering - szczegóły


07.01.2013. STOWARZYSZENIE „JESTEŚMY” W BYTOWIE WYDŁUŻA OKRES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO DRUGIEJ EDYCJI PROJEKTU!!!

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia w 100% poniższe kryteria:
• posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie gminy: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo lub Trzebielino).
• jesteś osobą niezatrudnioną.
• jesteś w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata)
• jesteś niepełnosprawny/a.
szczegóły w załącznikach

Plakat informacyjny

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie


12.11.2012. WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO-PRAWO JAZDY-PROJEKT "DROGA DO PRACY"

Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie dokonało wyboru oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę na dokończenie kursu prawa jazdy w ramach projektu „Droga do pracy”.

Wyniki zapytania ofertowego


30.10.2012. ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PRZEPROWADZENIA KURSU NA PRAWO JAZDY

W związku z realizacją projektu „Droga do pracy”, Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy dla 5 uczestników projektu w 2012 r. i 5 uczestników projektu w 2013 r. Ofertę proszę przesłać do dnia 7 listopada 2012 r.:
- e-mailem na adres: stowarzyszenie_jestesmy@interia.pl lub
- pocztą na adres Stowarzyszenia: ul. Szarych Szeregów 13 77-100 Bytów.

Zapytanie ofertowe prawo jazdy - szczegóły

Wzór zapytania ofertowego-prawo jazdy


23.10.2012. WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO-MATERIAŁY PROMOCYJNE-PROJEKT "DROGA DO PRACY"

Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie dokonało wyboru oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę na materiały promocyjne w ramach projektu „Droga do pracy”.

Wyniki zapytania ofertowego


15.10.2012. ZAPYTANIE OFERTOWE-MATERIAŁY PROMOCYJNE-PROJEKT "DROGA DO PRACY"

Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie materiałów promocyjnych według załącznika.

Zapytanie ofertowe szczegóły

Wzór-plakat

Wzór-ulotka str. nr1

Wzór-ulotka str. nr2


10.10.2012. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
STOWARZYSZENIE „JESTEŚMY” W BYTOWIE ZBIERA CHĘTNYCH DO DRUGIEJ GRUPY PROJEKTU „DROGA DO PRACY” – 20 OSÓB"

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia w 100% poniższe kryteria:
• posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie gminy: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo lub Trzebielino).
• jesteś osobą niezatrudnioną.
• jesteś w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata)
• jesteś niepełnosprawny/a.
szczegóły w załączniku

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie


02.07.2012. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY W RAMACH PROJEKTU „DROGA DO PRACY”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu prawa jazdy


19.06.2012. ZMIANA W WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KOORDYNATORA DO PROJEKTU "DROGA DO PRACY"

Stowarzyszenie JESTEŚMY informuje o zmianach w naborze na stanowisko koordynatora w ramach projektu „Droga do pracy” - szczegóły w załączniku

Zmiana dot. wyników naboru


13.06.2012. STOWARZYSZENIE JESTEŚMY ZAPRASZA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ MIEJSC ODBYWANIA STAŻU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Staż ukierunkowany powinien być na nabywanie przez uczestników umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków do 29 czerwca 2012r do godz. 14.30 o organizację staży. Wnioski kompletne rozpatrzone będą przez Zarząd Stowarzyszenia Jesteśmy do dnia 6 lipca 2012r i zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia- szczegóły w załącznikach

Prośba do przedsiębiorców

Wniosek, regulamin i inne dokumenty związane ze stażami


13.06.2012. WYNIKI NABORU NA STANOWISKO KOORDYNATORA DO PROJEKTU "DROGA DO PRACY"

Stowarzyszenie JESTEŚMY informuje o wynikach naboru na stanowisko koordynatora w ramach projektu „Droga do pracy” - szczegóły w załączniku

Szczegóły dot. wyników naboru


30.05.2012. NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATORA DO PROJEKTU "DROGA DO PRACY"

Stowarzyszenie JESTEŚMY poszukuje osoby na stanowisko koordynatora (umowa o pracę – cały etat na okres 14.06.2012 – 31.12.2013) w ramach projektu „Droga do pracy”

Szczegóły dot. naboru


28.05.2012. ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PRZEPROWADZENIA KURSU NA PRAWO JAZDY

W związku z realizacją projektu „Droga do pracy”, Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy dla 5 uczestników projektu w 2012 r. i 5 uczestników projektu w 2013 r. Ofertę proszę przesłać do dnia 4 czerwca 2012 r.:
- e-mailem na adres: stowarzyszenie_jestesmy@interia.pl lub
- pocztą na adres Stowarzyszenia: ul. Szarych Szeregów 13 77-100 Bytów

Zapytanie ofertowe dot. kursu


Stowarzyszenie Jesteśmy uprzejmie informuje, iż pierwsza grupa uczestników projektu „Droga do pracy” rozpoczęła zajęcia grupowe. Pierwszymi grupowymi zajęciami jest szkolenie pn. „Podstawy obsługi komputera”, które ma trwać 35 godzin.Od 12 kwietnia grupa 8 osób rozpocznie szkolenie w zakresie "Małej Gastronomii", dzięki któremu otrzymają przygotowanie zawodowe. Zajęcia te będą trwać 100 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne).

Ponadto w ramach projektu realizowane jest już wsparcie w postaci coachingu oraz indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym.


Sesja coachingowa

Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym.

Szkolenie w zakresie małej gastronomii

Dzięki udziałowi w projekcie: - zwiększą się szanse osób niepełnosprawnych na podjęcie zatrudnienia - wzrośnie ich poziom kwalifikacji i doświadczenia zawodowego - wzrośnie poziom samooceny i motywacji oraz świadomość na temat równości szans


 

Założenia projektu "Droga do pracy"