• AKTUALNOŚCI
 • PRACOWNIE
 • GALERIA
 • INFORMACJE
 • SPONSORZY
 • KONTAKT
 • STOWARZYSZENIE
Jesteśmy

INFORMACJE O WTZ
zobacz: INFORMATOR DLA PRZYSZŁYCH UCZESTNIKÓW WTZ

Powstanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bytowie

Głównymi inicjatorami powstanie WTZ w Bytowie byli Elżbieta Jachyra, Irena Kozłowska, Danuta Gwarecka, Zbigniew Płaczkiewicz i Gerard Czaja. Warsztat Terapii Zajęciowej w Bytowie swoją działalność rozpoczął 01.01.2002r. Jest to placówka, która stwarza możliwości udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 30 osób niepełnosprawnych z Powiatu Bytowskiego. Osoby niepełnosprawne kierowane są do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.Terapia dla nich jest prowadzona w sześciu pracowniach pod kierunkiem terapeutów, psychologa i rehabilitanta. Każda z sześciu pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie. Program terapii w pracowniach jest dostosowany do psychofizycznych możliwości uczestnika. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie (uczestników do placówki przywozi i odwozi samochód wynajmowany przez WTZ - przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.


Celem działania warsztatu jest rehabilitacja, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Realizacja przez warsztat powyższego celu, odbywa się poprzez:

 • ogólne usprawnianie
 • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,

 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez
 • rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,
 • rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
 • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.
Zajęcia są prowadzone w warsztacie zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji przygotowanym dla uczestnika warsztatu przez radę programową warsztatu. Program taki powinien określać w szczególności:
 • formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności psychofizycznej uczestnika,
 • przewidywany zakres terapii,
 • zakres i metody nauki zaradności osobistej,
 • sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia,
 • formy rehabilitacji społecznej,
 • formy współpracy z rodziną lub opiekunami,
 • osoby odpowiedzialne za realizację programu.
~do góry~

Jeszcze o WTZ

Warsztat prowadzi działalność o charakterze niezarobkowym, ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i usług, wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii, przeznacza się w porozumieniu z uczestnikami warsztatu - na pokrycie wydatków związanych z ich zbiorowym uczestnictwem w życiu społecznym organizowanym przez warsztat. W przypadku gdy wysokość dochodu, ze sprzedaży produktów i usług, wykonanych przez uczestników warsztatu, przekracza w skali miesiąca kwotę odpowiadającą iloczynowi 30% najniższego wynagrodzenia pracowników i liczby uczestników warsztatu, o jego przeznaczeniu decydują organizator warsztatu wraz z Funduszem oraz Starostą. Uczestnik warsztatu otrzymuje trening ekonomiczny w wysokości do 20% najniższego wynagrodzenia pracowników określonego na podstawie kodeksu pracy. Środki wykorzystuje się do treningu ekonomicznego zgodnie z potrzebami i decyzjami każdego uczestnika, wynikającymi z programu rehabilitacji.Pracownikami warsztatu są:
 • kierownik warsztatu,
 • instruktorzy terapii zajęciowej,
 • rehabilitant,
 • psycholog,
 • księgowa,