CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

I. Celem Stowarzyszenia jest:

1.      Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zdrowotna osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

·        poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych,

·        poradnictwo rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych,

·        organizowanie i prowadzenie zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej,

·        prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,

·        organizowanie mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych,

·        organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych,

·        organizowanie i prowadzenie specjalistycznej opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych,

·        organizowanie i prowadzenie usług pielęgnacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

·        propagowanie i organizowanie  sportu i czynnego wypoczynku  osób niepełnosprawnych.

2.      Organizowanie i wspieranie grup samopomocy dla osób niepełnosprawnych.

3.      Ułatwienie powrotu do społeczeństwa i pomoc osobom niepełnosprawnym .

4.      Kształtowanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie osobom niepełnosprawnym.

5.      Upowszechnianie wiedzy w środowiskach osób niepełnosprawnych.

6.      Inspirowanie i wspieranie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

7.      Współpraca z władzami i organami administracji lokalnej, służbą zdrowia, placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

8.      Pozyskiwanie funduszy i środków materialnych na realizację wytyczonych celów i zadań stowarzyszenia.

9.      Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i placówkami w kraju i za granicą o podobnych celach.

II Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez:

1.  Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.  

2.  Pozyskiwanie lokalu na ZAZ  i przystosowanie ich  do wymogów stawianych przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, podpisanie umów na finansowanie kosztów utworzenia i działalności ZAZ.

3.  Pozyskanie lokalu na warsztat terapii zajęciowej, dostosowanie ich do wymogów osób niepełnosprawnych oraz podpisanie stosownej umowy na pokrycie kosztów utworzenie i działalności warsztatu.

4.  Ułatwienie osobom niepełnosprawnym  kontaktu z odpowiednimi placówkami rehabilitacyjnymi i służby zdrowia.

5.  Współdziałanie z miejskimi i gminnymi punktami pomocy społecznej  i PCPR w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.

6.  Współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkolnictwa, organizacjami społecznymi, oświatowymi i administracją państwową w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.

7.  Utworzenie punktu konsultacyjnego dla wszystkich potrzebujących informacji i pomocy.

8.   Inspirowanie i prowadzenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, działalności publikacyjnej i wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu.

9.  Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

10.  Tworzenie programów w celu pozyskania funduszy i środków z organizacjami pozarządowymi.

11.  Realizacja zadań zleconych przez organy administracji samorządowej i rządowej na rzecz osób niepełnosprawnych.